енория-
и областно търсене

 

Тайнства

Тайнствата са от съществено значение за предаването на Божията милост. Има свещени действия, които се извършват върху човек, за да стигне до спасение, да бъде приет в общението с Бог и да остане в него. Приемането на трите тайнства предоставя възможността да останем свързани с Бог при идването отново на Христос.

 

 

Спасението в тайнствата се корени във въплъщението в човек, в жертвената смърт и във възкресението на Исус Христос, както и в изпращането и действието на Святия Дух.

Вярата е предпоставка за това тайнството да разгърне спасителното си действие.

Тайнството се основава на четири взаимосвързани величини:

  • знак (signum / материя): жестът (обред) или видимият елемент
  • съдържание (res / форма): предстоящото спасение
  • даряващ (призования сановник)
  • вяра (получаващият дара), за да бъде получено тайнството за спасение

В Светото Писание се казва: „Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и тези три са съгласни“ (1. Йоан 5, 8). Според този ред Новоапостолската църква познава трите проведени от Исус тайнства.

Светото Кръщение с вода
 

Светото Кръщение с вода

Тайнството на Светото Кръщение с вода е първият и основен акт на милост на Триединния Бог към вярващия в Исус Христос. Чрез кръщаването, сторенето от Исус Христос за хората по време на жертвената Му смърт, става достояние за кръстения.

Първородният грях бива отмит, кръстеният за пръв път е близо до Бог - той става християнин. Така той влиза в църквата, в общение с тези, които вярват в Исус Христос и Го признават за свой Господ. Кръстеният обещава да избягва греха и да води живота си, следвайки Христос.

Водното кръщение е първа стъпка към възобновяването на човека в Святия Дух. Чрез него Бог открива на кръстения пътя към спасението в Христос, а след това и към пълно изкупление. Светото Кръщение с вода и Светото Запечатване заедно образуват раждането отново от вода и дух.

Децата също могат да получат тайнството на Светото Кръщение. В този случай родителите признават вярата си в Исус Христос и обещават да възпитават кръстения спрямо Евангелието.

Понеже Светото Кръщение с вода не е поверено на една конкретна църква, проведените в други църкви ритуали, когато са извършени в името на Триединния Бог и с вода, се признават като валидни.

Светото Запечатване
 

Светото Запечатване

Тайнството на Светото Запечатване служи за предаване дара на Святия Дух върху вярващия – Божият дух намира място в човека за постоянно, Бог дарява дял от съществото Си.

По време на запечатването бива завършено, започнатото от Бог по време на Кръщението с вода, раждане отново от вода и дух. Вярващият става Божие чадо и наследник на бъдещата прекрасност; той бива призован да стане част от годеницата на Господа и да бъде първи плод в идващото царство на Христос.

Основаващите се в Кръщението с вода първи близки отношения на човека с Бог получават нов облик чрез Светото Запечатване.

Според свидетелството в Писанието, Светото Запечатване е свързано с апостолския сан и се дарява чрез полагане на ръка и молитва от страна на апостол, както на деца, така и на възрастни.

Всеки човек може да получи тайнствата, независимо от възраст, произход и пол.

Светото Причастие
 

Светото Причастие

Светото Причастие е празник на радостта и благодарността. То е Свето Причастие за възпоменание, защото при него се мисли първо за смъртта на Исус Христос като единствено и валидно за всички времена събитие.

То е и Свето Причастие за признание – признание на смъртта, възкресението и идването отново на Исус Христос.

Светото Причастие е и Свето Причастие за трикратно общение – Исус Христос заедно с апостолите, с вярващите и с енорията по време на богослужението.

Светото Причастие дарява вечен живот на душата и й дава сигурност, че ще остане в общение със Спасителя Исус Христос (Йоан 6, 51-58). „Плътта и кръвта“ на Исус в днешно време биват дарявани като хляб и вино, под формата на хостия (причастие).

Хлябът и виното не се променят в съдържанието си от освещаването и изговарянето на думите за освещаване. Вместо това, съдържанието на тялото и кръвта на Исус се добавят (консубстанция).

В Светото Причастие хлябът и виното отговарят на човешката природа, а тялото и кръвта на Божествената природа на Христос.

Хлябът и виното не са метафори или символи за тялото и кръвта на Христос; тялото и кръвта по-скоро са действително присъстващи (реално присъствие).

Жертвата на Исус Христос също присъства в Светото Причастие.

Чрез тяхното вкусване във вярата, човек приема същността на Христос в себе си и получава нови сили, за да може да преодолее всичко, което би могло да е в пречка за вечното спасение на душата (ср. Откровение 12, 11).