енория-
и областно търсене

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ / УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Обща информация

Новоапостолска църква България („НАЦ България”) благодари за Вашето посещението на този уебсайт. Настоящата Декларация за поверителност („Декларацията“) се отнася до Вашите лични данни, които се събират и съхраняват, когато посещавате нашия уебсайт. Настоящата Декларация описва обхвата и целта на обработването на Вашите лични данни (наричани по-долу „данни“ или „Вашите данни“), техническите и организационните мерки в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на личните данни (наричан по-долу „Общ регламент относно защитата на данните“ или „ОРЗД“), Вашите права и друга необходима информация съгласно ОРЗД. Декларацията е изготвена от НАЦ България в качеството на администратор на лични данни и собственик на този уебсайт. Настоящата Декларация е част от цялата Политика за поверителност / Политика за защита на личните данни на НАЦ България. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тази Декларация. Моля, имайте предвид, че при бъдещото развитие на този уебсайт и въвеждането на нови технологии промени или изменения в правните дефиниции може да се наложат допълнителни актуализации на тази Декларация.
 

2. Длъжностно лице по защита на личните данни

Отговорното лице по смисъла на законодателството за защита на данните е:

Новоапостолска Църква, регистрационен номер по БУЛСТАТ 831224125, регистрирана по фирмено дело № 1660 от 2003 г. на Софийски градски съд, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. „Васил Левски“ № 1Б, ап. 22
 

3. Данни за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на НАЦ България, на следния адрес:
privacy@scna.ro


4. Определение за „лични данни“

За целите на ОРЗД „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (наричано по-долу „субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Като посетител на този уебсайт Вашите Лични данни са всички данни, които могат да бъдат свързани с Вас лично, например име, адрес, имейл адрес или потребителско поведение.


5. Лични данни и цели на обработката

Когато посещавате този уебсайт, следните лични данни се съхраняват в регистрационни файлове: IP адрес, дата, час, заявка от браузъра и общо предавана информация за операционната система или уеб браузъра. Тези данни се използват за основа за изготвяне на статистически и анонимни оценки, които се използват изключително и само за ефективното и сигурно функциониране на този уебсайт и за неговата оптимизация. Данните се изтриват веднага щом престанат да бъдат необходими за тези цели.

5.1. Свързване с НАЦ България
Когато се свързвате с НАЦ България, например чрез електронна поща или формуляр за контакт, или когато се регистрирате за дарение, предоставените от Вас Лични данни (например фамилия, име и адрес на електронна поща) ще бъдат съхранявани от НАЦ България с цел обработка на Вашето запитване. По-нататъшното обработване на данни се извършва в контекста на евентуално дарение или спонсорство. Изрично си запазваме правото да предприемем правни действия срещу лицата, изпращащи спам съобщения.

5.2. Период на съхранение и изтриване на данни
Вашите лични данни ще бъдат съхранявани или пазени само толкова дълго, колкото е необходимо за използването и функционирането на този уебсайт или за целите на НАЦ България и в законовите срокове на съхранение. След това Вашите Лични данни ще бъдат изтрити от нашите системи или ще бъдат анонимизирани така, че да не могат повече да бъдат идентифицирани. Не се извършва по-нататъшна обработка на данни, лични оценки или трансфер на Лични данни към трети страни, освен във връзка с инциденти, свързани с техническата сигурност, или извършени престъпления.


6. Законосъобразност на обработката

Данните Ви ще бъдат обработвани само ако е налице съответното правно основание за това. За обработката на Вашите Лични данни ние се позоваваме по-специално на следните правни основания:

 • Вашето предварително съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД);
 • за да изпълним договорните си задължения към Вас (чл. 6, ал. 1, буква б ОРЗД);
 • за изпълнение на нашите правни задължения, като например законови изисквания за съхранение (член 6, параграф 1, буква „в“ от ОРЗД);
 • за защита на нашите законни интереси, като например сигурната работа на този уебсайт (чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД).

Ако съгласието е било правното основание за събирането/обработката на данни, можете да го оттеглите по всяко време. Законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието до момента на оттеглянето, остава незасегната.


7. Обработка на заявки

Независимо от всички други разпоредби, ние си запазваме правото да предаваме Вашите данни въз основа на горепосочените правни основания на обработващи заявки (например в рамките на ИТ поддръжката). Винаги имаме споразумения с доставчици на услуги относно обработването на заявки. Те гарантират, че предадените данни се използват само за изпълнение на определените от НАЦ България задачи в съответствие с горепосочените цели и при спазване на необходимите технически и организационни мерки за сигурност и защита на данните.


8. Сигурност на данните

НАЦ България предприема всички разумни организационни и технически мерки, за да защити поверителността, целостта и наличността на личните данни, за които отговаря. Въпреки това, моля, имайте предвид, че поверителността и целостта на информацията, обменяна чрез формуляра за контакт или некриптирана електронна поща, не са гарантирани. Това означава, че информацията може да бъде прочетена или променена от трети страни по време на предаването. НАЦ България и всеки потребител на този уебсайт е отговорен за съответната защита на своя компютър и устройства, както и на информацията за вход (особено на входните данни като потребителско име и парола).


9. Бисквитки

Този уебсайт не използва бисквитки! Научете повече за Международната новоапостолска църква.


10. Връзки към други уебсайтове

Този уебсайт съдържа връзки (препратки) към други уебсайтове, социални мрежи или приложения. НАЦ България не оказва никакво влияние върху съдържанието, дизайна, коректността, актуалността, надеждността или законността на тези уебсайтове, нито върху техните условия за ползване и защита на данните. Поради това не носи отговорност в тази връзка.


11. Социални мрежи

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към различни социални мрежи (интерфейси към социални мрежи). Това е видимо за Вас във всеки случай (обикновено чрез съответните изображения). Когато посетите нашия уебсайт или кликнете върху съответната социална мрежа, операторите на съответните социални мрежи могат да регистрират, че сте посетили на нашия уебсайт и местоположение Ви, и могат да използват тази информация за своите цели.

Обработката на личните ви данни от социалните мрежи е отговорност на тези администратори и се извършва в съответствие с техните разпоредби за защита на данните. Ние не получаваме никаква информация за Вас от тях. Моля, обърнете внимание също така, че тези доставчици на социални мрежи са американски компании. Понастоящем не можем да гарантираме, че те спазват европейските закони за защита на данните (ОРЗД). Ако имате някакви въпроси във връзка с използването на тези социални медии, можете да се свържете директно с тези компании. Пощенските адреси и декларациите за защита на данните са изброени по-долу.

Продукти на Facebook:

Продукт на Google:

Още социални медии:


12. Политика за социалните мрежи

НАЦ България присъства в различни платформи на социалните мрежи.

Всеки е поканен да участва в социалните мрежи на НАЦ България. Тук можете да пишете собствени публикации и да общувате чрез социалните мрежи. Моля, имайте предвид обаче, че социалните мрежи са публично пространство. Това означава, че Вашите публикации, като снимки, филми, коментари, харесвания и т.н., са видими за хиляди хора няколко минути след публикуването им и могат да бъдат открити в резултатите на търсачките.

В случай че потребителят има профил в същата социална мрежа като НАЦ България и е решил да се присъедини към страницата, създадена от НАЦ България, за да прояви интерес към информацията, публикувана в мрежата, той дава съгласието си да използваме личните данни, публикувани в неговия профил.

Прилагат се декларациите и разпоредбите за защита на данните на тези социални медийни платформи, върху които НАЦ България няма влияние. Потребителят може по всяко време сам да получи достъп до политиката за защита на личните данни на съответната платформа на социална медия и да конфигурира профила си по начин, който да защитава личните му данни.

НАЦ България има достъп до публикациите, публикувани от потребителя, и може да ги използва, най-вече неговото име за контакт. Тези данни се използват само в рамките на самата социална мрежа. Те не се включват в нито един файл.

Във връзка с правата на достъп, коригиране, анулиране и възражение, които имате и можете да упражните спрямо НАЦ България, трябва да обърнете внимание на следните разяснения във връзка с използването на социалните медии:

 • Достъп: Определя се от функционалността на социалната мрежа и възможността за достъп до информация от потребителския профил.
 • Коригиране: То може да бъде извършено само по отношение на информация, която е под контрола на НАЦ България, напр. изтриване на коментари, публикувани на самата страница. Обикновено това право трябва да се упражни директно срещу социалната мрежа.
 • Изтриване и/или възражение: Както и в предишния случай, възражение може да бъде направено само по отношение на информацията, която е под контрола на НАЦ България, например защото информацията вече не е свързана с профила.

Всеки потребител може сам да реши с кого иска да се свърже или да сподели публикациите си. Той може да направи това по всяко време в настройките за поверителност на съответната социална мрежа.

Освен това използването на страниците в социалните медии на НАЦ България е предмет на Насоките за социални медии на НАЦ. Те са достъпни на адрес: https://nak.org/de/medien/socialmedia


13. Трансфер на данни и предаване на данни в чужбина

Районните църкви на Областния апостолат в Швейцария носят основната отговорност за обработката и правилното боравене с личните данни. Обработката на тези данни се регулира от ОРЗД и съответните национални закони за защита на данните.

Администрацията на НАЦ в района на апостолите в Швейцария се намира в Цюрих (Швейцария). Защитата на тези данни при обмена с НАЦ България е гарантирана чрез решението за адекватност на Комисията на ЕС, както и чрез подходящо информиране и съгласие на засегнатите лица. Информацията на районния апостол се предоставят на районните църкви чрез уебсайта на НАЦ Швейцария. Те са отговорност на администрацията на Районната апостолска област Швейцария.


14. Вашите права

Ние спазваме Вашите права в съответствие с изискванията на ОРЗД. Вие притежавате следните основни права:

 • Право на достъп: предоставяне на информация за Вашите права, както е посочено в следващите точки от този раздел, както и информация за идентификацията и данните за контакт на администратора, целите и правното основание за съхранението и обработката на вашите данни и друга информация, която ви предоставяме в това изявление въз основа на член 13 от ОРЗД (член 15 от ОРЗД);
 • Право на достъп до Вашите лични данни - въз основа на отправено Ваше искане ще Ви предоставим информация за Вашите данни, които обработваме (член 15 и член 16 от ОРЗД).
 • Право на коригиране на данните по Ваше искане и въз основа на изрична писмена информация от Вас, когато е приложимо, с Вашето изрично писмено съгласие, когато е необходимо (член 16 от ОРЗД).
 • Право на изтриване на данните при поискване от Ваша страна („правото да бъдеш забравен“). Моля, имайте предвид, че това невинаги е възможно, доколкото има случаи, изброени в ОРЗД и приложимото законодателство, и тъй като съществуват правни задължения за администратора да съхранява данните за определени периоди от време (член 17 от ОРЗД).
 • Право на ограничаване на обработката на данни. Моля, имайте предвид, че това невинаги е възможно, доколкото случаите са изброени в ОРЗД и приложимото законодателство (член 18 от ОРЗД).
 • Право на преносимост на данните - като субект на данни имате право да прехвърлите данните си на друг администратор, при условие че обработката се основава на Вашето съгласие или на договорно задължение и обработката е автоматизирана, и при условие че правата на други лица остават незасегнати. Това право има и някои ограничения. (член 20 от ОРЗД).
 • Право на възражение срещу обработката на данни. Моля, имайте предвид, че упражняването на това право невинаги е възможно в случаи, изброени в ОРЗД (член 21 от ОРЗД).
 • Право на подаване на жалба до надзорен орган - ако субектът на данни счита, че правата му са били нарушени, той може да се обърне към Комисията за защита на личните данни в София, България, Инспектората към Висшия съдебен съвет в София, България или към компетентния съд. (член 77 и следващите от ОРЗД)


15. Контакт

Имате въпроси относно тази декларация за поверителност или искате да упражните правата си за защита на данните? Тогава, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на лични данни на НАЦ България на следния адрес: privacy@scna.ro


16. Промени

Запазваме си правото да променяме тази Декларация за поверителност по всяко време с действие за в бъдеще. Актуалната версия е достъпна на уебсайта. Моля, посещавайте редовно уебсайта и се информирайте за приложимата декларация за защита на данните.

Последна промяна: 1 юли 2023 г.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Съдържание на онлайн офертата

Новоапостолска църква България (наричана по-нататък „НАЦ България“) не поема никаква отговорност за актуалността, верността, пълнотата или качеството на предоставената информация. НАЦ България не следва да носи отговорност за претенции, които се отнасят до материални или нематериални вреди, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на невярна или непълна информация, освен ако не се докаже, че НАЦ България е действала умишлено или при груба небрежност.

Всички оферти са по избор и не са обвързващи. НАЦ България изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива части от страниците или цялата оферта без предварително уведомление, както и да спира временно или постоянно публикуването им.

2.  Връзки и препратки

В случай на директни или индиректни препратки към външни уебсайтове (хипервръзки), за които НАЦ България не поема отговорност, отговорността може да бъде обоснована, по-специално, ако НАЦ България е била запозната със съдържанието, и е било технически възможно и разумно да предотврати използването в случай на незаконно съдържание.

НАЦ България изрично декларира, че към момента на поставяне на съответната връзка не е било открито незаконно съдържание на уебсайта, към който е поставена връзката. НАЦ България не оказва влияние върху настоящия и бъдещия дизайн, съдържанието или авторските права на свързаните страници. Поради това НАЦ България изрично се дистанцира от цялото съдържание на всички страници, към които е поставена връзка, което е било променено след поставянето на връзката. Това изявление се отнася за всички показани връзки и препратки в рамките на собственото интернет предлагане, както и за външни записи в книги за гости, дискусионни форуми, списъци с връзки, електронни писма и във всички други форми на бази данни, създадени от НАЦ България, в които са възможни външни писмени намеси. За незаконно, неточно или непълно съдържание, в частност за вреди, произтичащи от използването или неизползването на предлаганата по този начин информация, отговорност носи единствено доставчикът на интернет страницата, към която е направена препратката, а не доставчикът, който само препраща към съответната публикация чрез препратката.
 

3. Авторски права и права върху търговски марки

НАЦ България се стреми да спазва авторските права върху използваните изображения, графики, звукови документи, видеопоредици и текстове, както и да използва изображения, графики, звукови документи, видеопоредици и текстове, създадени от НАЦ България, или да използва графики, звукови документи, видеопоредици и текстове, свободни от авторски права.

Всички марки и търговски марки, посочени или съответно защитени от трети страни, подлежат без ограничения на разпоредбите на приложимото законодателство относно авторските права и търговските марки на съответните регистрирани собственици. Само въз основа на едно-единствено обозначение не може да се прави извод, че марката не е защитена от права на трети лица!

Правото на копиране на публикуваните обекти, създадени от самия НАЦ България, остава единствено за НАЦ България като издател на сайта. Разпространението или използването на такива графики, звукови документи, видеопоредици и текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното съгласие на НАЦ България или на съответния носител на авторските права.