енория-
и областно търсене

 

Коментар относно защита на данни / Условия за ползване

Коментар относно защита на данни
 

Коментар относно защита на данни

1. Общо положение

Новоапостолската Църква Швейцария („НАЦ Швейцария”) се радва на вашия интерес и посещение в тази уебстраница. С настоящия коментар относно защитата на данни тя дава информация за сведенията на личните данни по време на посещението на тази уебстраница. Използвайки тази уебстраница, Вие се съгласявате с настоящия коментар относно защитата на данни. Моля, обърнете внимание, че в процеса на бъдещото развитие на тази уебстраница и въвеждането на нови технологии или промени на законови определения могат да се изискват отделни актуализации на този коментар относно защита на данните.
 

2. Дефиниция „ лични данни”

„Лични данни” са всички информации, които се отнасят до едно идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („засегнато лице”). Подлежащо на идентифициране  физическо лице е онова лице, което може да се идентифицира пряко или непряко, особено чрез принадлежност към признак като име, към  индетификационен номер, данни за местоживеене, онлайн-принадлежност или към един или повече признаци, които са израз на физическата, физиологичната, генетичната, психическата, стопанската, културната или социална идентичност.

Като посетител на тази уебстраница лични данни са всички данни, които са съотносими към Вас лично, напр. име, адрес, имейл адрес или поведение на потребител.
 

3. Лични данни и цели на обработка

При използване влизане в тази уебстраница се запаметяват следните лични данни в логфайла: IP адрес, дата, час, запитване за браузъра и общи приносими имформации за експлотационната система съответно уебброузера. Тези потребителски данни образуват основата за статестически и анонимни систематизации, които се използват изключително за ефективната експлоатация на тази уебстраница и нейното оптимизиране. Данните се изтриват веднага след като те повече не са необходими за постигането на тази цел.

При осъществяване на Вашия контакт с НАЦ Швейцария като например чрез имейл или формуляр за контактуване или при заявка за шефство споделените от Вас лични данни (напр. фам. име, собствено име и имейл адрес) се запаметяват, за да се обработи Вашето запитване. Други обработки на лични данни се извършва в рамките на евентуално дарителство, спонсориране. Ангажирането и плащането евентуално на задължително заплащани услуги е възможно – ако техничски е осъществимо и разумно – също така без сведение на такива данни съответно при сведение на анонимни данни или псевдоним (напр. в рамките на анонимни дарения). Изрично се запазват правни мерки срещу изпращащия на така наречените спам-имейли при нарушаване на тази забрана.

Вашите лични данни остават съхранени съответно биват запазени, докато това е необходимо предвид използването и екплоатацията на тази уебстраница респективно целта на дружеството и законовите срокове за съхранение. Други обработки на данните, засягащи личността систематизации или препредаване на трети лица, не се извършва, освет във връзка с технически мерки за сигурност или наказателни действия.
 

4. Сигурност на данните

НАЦ Швейцария ппредприема всички съответни организационни и технически мерки за закрила на поверителността, безупречността и наличността на данни, за които носи отговорност. Моля, все пак обърнете внимание, че поверителността и безупречността на разменените чрез контактния формуляр или нешифровани информации, не са гарантирани. Това означава, че информация по време на предаване от трети лица, би могла да бъде прочетена или променена. В края накраищата всеки ползвател на тази уебстраница е отговорен за това да пази по съответен начин своя компютър и своите уреди.
 

5. Бисквитки

Този сайт не използва бисквитки! Повече информация можете да намерите на Новоапостолска църква Интернационал.


6. Връзки на други уебстраници

Тази уебстраница съдържа връзки (препратки) към други уебстраници или социални мрежи услуги. НАЦ Швейцария няма никакво влияние върху тяхното съдържание, дизайн, точност, актуалност, достоверност или законност както и техните разпоредби за ползване и закрила на данните. Затова се отхвърля всяка отговорност.
 

7. Вашите права

Вие имате спрямо НАЦ Швейцария  следните права относно засягащите Ви лични данни:

  • Право на информация,
  • Право на поправка или изтриване/заличаване
  • Право на ограничение на обработката,
  • Право на възражение относно обработката,
  • Право на прехвърляне на данни.

При това Вие имате право да се оплачете на контролните власти, отговарящи за защита на данните относно обработката на Вашите лични данни от страна на НАЦ.
 

8. Контакт

Имате ли въпроси във връзка с настоящия Коментар или искате да защитите Вашите права относно запазване на данните? Тогава се обърнете, моля, към следния контак:
 

Длъжностно лице по защита на данните

електронна поща: privacy@scna.ro

Условия за ползване
 

Условия за ползване

1. Съдържание на онлайнофертата

НАЦ Швейцрия не дава гаранция за актуалността, коректността, изчерпателността или качеството на вече съставени информации. Изключени са претенции за отговорност от НАЦ Швейцария, които се отнася до вреди от материален или идеен характер, които са били причинени от използването или неизползването на предлаганите информации съответно чрез използването на неверни или непълни информации, дотолкова доколкото от страна на НАЦ Швейцария не е на лице никаква доказано предумишлена или грубо небрежна вина.

Всички оферти са незадължителни и необвързващи. НАЦ Швейцария изрично си запазва правото да променя, да допълва, да изтрива части от страниците или цялата оферта без предявено предизвестие, да преустановява поместването временно или окончателно.
 

2. Препратки и връзки

При преки или непреки препратки към чужди уебсайтове (Hyperlinks), за които НАЦ Швейцария не носи отговорност, би влязло в сила едно задължение за отговорност специално в този случай, в който  НАЦ Швейцария е запозната със съдържанията и технически би било възможно и разумно използването да се възпрепядства в случай на противоправни съдържание.

НАЦ Швейцария обяснява с това изрично, че в момента на въвеждане на връзката не са разпознати никакви нелегални съдържания върху свързващата страница. НАЦ Швейцария няма влияние върху актуалното и бъдещо оформяне, съдържанията или авторското право на свързващите страници. Затова тя се дистанцира  с това изрично от всички съдържания на всички свързващи страници, които са били променени след въвеждане на връзката. Това установяване важи за всички изложени връзки и препратки в рамките на собствената интернетоферта както и за чужди вписвания в подготвени от НАЦ Швейцария книги за гости, дискусионни форуми, списък с връзки, имейли и във всички други форми на банка данни, върху чието съдържание са възможни външни писмени намеси. За нелегални, неверни или непълни съдържания и особено за щети, които възникват при използването или неизползването на по този начин предлагани информации, отговорност носи самият доставчик на страницата, към когото е препратено, а не този, който само препраща чрез линка към съответната публикация.
 

3. Авторско  право и право за отличителен знак

НАЦ Швейцария се стреми да съблюдава авторското право на използваните картини, графики, звукови документи, видеопоследователността и текстове, да използва съставени от нея  картини, графики, звукови документи, видеосеквенции и текстове или да си служи  с освободени от лиценз  графики, звукови документи, видеопоследователности и текстове.

Всички назовани или съответно чрез трети лица защитени запазени и търговски марки подлежат неограничено на установеното от съответно валидното право за отличителен знак и на правата за притежание на съответните регистрирани собственици. Само на базата на едно назоваване  не трябва да се заключава, че запазената марка не се закриля чрез правата на трети лица!

Копирането на публикувани обекти, съставени от самата НАЦ Швейцария, остава единствено при НАЦ Швейцария като издател на страниците. Разпространяване или използване на такива графики,  звукови документи, видеопоследователности и текстове в други електронни или печатни публикации не се разрешава без изричното съгласие на НАЦ Швейцария съответно на действащите собственици на авторски права.