енория-
и областно търсене

 

Новоапостолска църква от А до Я

Генна терапия

Новоапостолската църква се застъпва за научните изследвания в съответствие с божественото дело: напълнете земята и я покорете. Рамката на това дело е заложена в 10-те заповеди и в Евангелието на Исус и включва пълно уважение на човешкия живот в цялото му многообразие.

В случай на бързо развитие в биотехнологичната област могат да се дадат няколко основи относно вземането на решения в отделните области.

  • Създаването или използването на човешки ембриони за научни цели не се приема.
  • Производството на наследствено потомство (репродуктивно клониране) не се приема. Производството на наследствена тъкан за целите на лечението (терапевтично или изследователско клониране) също се отхвърля, ако за целта биват използвани ембриони.
  • Соматичната генна терапия е приета. Тук обаче медицинският риск е от особена важност. Намесата в генома на зародишните клетки, която има непредсказуемо въздействие върху бъдещите поколения, етично погледнато е безотговорна.

 

Главен апостол

Основа за сана на главния апостол е поръчението, което Исус е дал при полагането на служението на Петър. Исус е казал на Симон Петър: „Ти си Петър и на тази скала ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да я надвият. Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата” (Матей 16, 18.19).

„Служeние на Петър“ е основоположната служба, която Исус Христос е възложил на апостол Петър. Към служението на Петър спада грижата за тези, които принадлежат на Христовата църква, така както възкръсналият Исус е наредил на Петър: „Паси Моите агънца! Паси Моите овце!“

 

Грях

Грях е всичко, което е против Божията воля и е в противоречие с Божията същност, значи всички думи, дела и мисли, които са против Божията воля и същност. Грях е също така и когато умишлено не вършим добро (срв. Яков 4, 17). С всеки грях човек се товари с вина спрямо Бог.

От друга страна можем да изходим от това, че Бог, благодарение на праведноста и милосърдието Си, оценява по различен начин вината, с която човек се е натоварил чрез греха към Него.