енория-
и областно търсене

 

Новоапостолска църква от А до Я

Изповедание | Вероизповедание

Новоапостолското изповедание изразява верческото учение на Новоапостолската Църква в десет символа. То има също така задачата да оформя верческото поведение на новоапостолските християни.

То гласи:

 1. Аз вярвам в Бога Отца, Всемогъщия, Твореца на небето и на земята.
 2. Аз вярвам в Исус Христос, Божия единороден Син, нашият Господ, който е заченат от Святия Дух, роден от Дева Мария, пострадал при Пилат Понтийски, разпънат на кръст, починал, погребан, влязъл в царството на смъртта, на третия ден възкръснал от мъртвите, възнесъл се на небето; Той седи от дясно на Бог, всемогъщият Отец, от там Той ще дойде отново.
 3. Аз вярвам в Святия Дух, в едната, святата, всеобща и апостолска Църква, в общението на светиите, опрощаването на греховете, възкресението на мъртвите и във вечния живот.
 4. Аз вярвам, че Господ Исус управлява Своята църква и затова е изпратил и все още изпраща Своите апостоли до идването Му отново, с поръчението да поучават, да опрощават грехове в Негово име и да кръщават с вода и Свят Дух.
 5. Аз вярвам, че избраните от Бог за сан могат да бъдат поставени в него само от апостоли и че към службата им в апостолския сан спадат пълномощието, благославянето и осветяването.
 6. Аз вярвам, че Светото Кръщение с вода е първата крачка към обновяването на човека в Святия Дух и че по този начин кръщаваният бива приет в общността на тези, които вярват в Исус Христос и Го признават за свой Господ.
 7. Аз вярвам, че Светото Причастие е въведено лично от Господ като спомен за веднъж направената, вечно валидна жертва, за горчивите страдания и смъртта на Христос. Достойното приемане на Светото Причастие е гарант за общението ни с Исус Христос, нашият Господ. То се празнува с безквасен хляб и вино; те трябва да бъдат осветени и дарени от упълномощен от апостола сановник.
 8. Аз вярвам, че кръстените с вода трябва да получат дара на Святия Дух от апостол, за да придобият Божията синовност и предпоставка за първородство.
 9. Аз вярвам, че Господ Исус със сигурност ще дойде отново, така както се възнесе към небето и ще вземе при себе си първородните сред мъртвите и живите, които се надяваха на Неговото идване и бяха подготвени; че след сватбата на небето Той ще се върне с тях отново на земята, ще изгради Своето царство на мир и те като Царско свещеничество ще управляват с Него. След края на царството на мир Той ще проведе Последния страшния съд. След това Бог ще създаде едно ново небе и една нова земя и ще ги обитава със Своя народ.
 10. Аз вярвам, че съм длъжен да се подчинявам на светската власт, доколкото това не противоречи на Божиите закони.

 

Инвитро оплождане | Изкуствено оплождане

Църквата няма възражения срещу изкуственото оплождане, стига да е сигурно, че нито една от оплодените яйцеклетки няма да бъде умишлено умъртвена.

Изкуственото оплождане трябва да се състои само при брачни двойки, посредством техните яйцеклетки и сперматозоиди.

 

Исус Христос

Исус Христос е истински човек и истински Бог: Той има две природи, една човешка и една божествена.

Има избавление само чрез Исус Христос. Само чрез Него хората могат да достигнат до спасението. „И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим” (Деянията на апостолите 4, 12).

 

Изкуствено оплождане

Църквата няма възражения срещу изкуственото оплождане, стига да е сигурно, че нито една от оплодените яйцеклетки няма да бъде умишлено умъртвена.

Изкуственото оплождане трябва да се състои само при брачни двойки, посредством техните яйцеклетки и сперматозоиди.

 

Изследване на стволови клетки

Новоапостолската църква се застъпва за научните изследвания в съответствие с божественото дело: напълнете земята и я покорете. Рамката на това дело е заложена в 10-те заповеди и в Евангелието на Исус и включва пълно уважение на човешкия живот в цялото му многообразие.

В случай на бързо развитие в биотехнологичната област могат да се дадат няколко основи относно вземането на решения в отделните области.

 • Създаването или използването на човешки ембриони за научни цели не се приема.
 • Производството на наследствено потомство (репродуктивно клониране) не се приема. Производството на наследствена тъкан за целите на лечението (терапевтично или изследователско клониране) също се отхвърля, ако за целта биват използвани ембриони.
 • Соматичната генна терапия е приета. Тук обаче медицинският риск е от особена важност. Намесата в генома на зародишните клетки, която има непредсказуемо въздействие върху бъдещите поколения, етично погледнато е безотговорна.

 

Идване отново на Господ

Исус Христос ще дойде отново - това е основно твърдение от Евангелието. От момента на възнасянето  Му към небето апостолите оповестяват идването отново на Господ. Да бъдат взети от Него при пришествието Му е целта във вярата на новоапостолските християни.

Тъй като никой човек не знае кога Христос ще дойде отново, вярващият е призован да е готов за това събитие всеки един ден. Божият Син обобщава това в призива си: „Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ” (Матей 24, 42). Исус разяснява също така в притчи, че човек трябва всеки час да бди във вярата и да Го очаква всеки час.