енория-
и областно търсене

 

Новоапостолска църква от А до Я

Вяра

Вярата обхваща доверието, послушанието и верността спрямо Бог. Така човек печели увереност в Божиите милосърдие и помощ. В тази връзка в Евреи 11,1 се казва: „А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.”

В началото на вярата винаги стои Бог, който се разкрива чрез слово и дело. Вярата е Божи дар. Истинската вяра почива на избиращата Божия милост.

Същевременно вярата е задача за човека. Дали и до каква степен човек ще достигне до вярата зависи и от неговото собствено участие: Човек трябва да иска да вярва. Затова е необходима молитвата за вяра.

 

Визия и мисия

Визията: Църква, в която хората се чувстват добре и - изпълнени от Святия Дух и любовта към Бог - живеят живота си според Евангелието на Исус Христос и по този начин се подготвят за идването Му отново и за вечния живот.

Мисията: Да се отиде при всички хора, за да бъдат обучени в Евангелието на Исус Христос и да бъдат кръстени с вода и Свят Дух. Да се полагат грижи за душите и за една сърдечна общност, в която всеки изживява Божията любов и радостта от това да служи на Него и другите.

 

Възкресение

Исус Христос възкръсна. Чрез това действие вярващият има основателна надежда за собственото си възкресение и вечен живот: „Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят” (1. Коринтяни 15, 20-22).

Вярата във възкресението на Исус Христос е необходима, защото чрез възкресението Му се показва, че Исус Христос е Спасителят на света (срв. 1. Коринтяни 15, 14).