енория-
и областно търсене

 

Новоапостолска църква от А до Я

Свят Дух

Святият Дух е истински Бог. Наред с Бог, Отец и Син, той е третото Божие проявление, на което се прекланяме. Святият Дух произлиза от Бог, Отец и Син. Святият Дух живее вечно в общението с тях и като тях, действа универсално.

Трябва да се прави разлика между Святия Дух като лице на божествеността и Святия Дух като Божи дар. Святият Дух като Божи дар е Божи подарък и сила, която идва от триединния Бог. Вярващият, който получава този дар, бива едновременно с това изпълнен с Божия любов. Кръстените, които приемат Святия Дух като Божи дар, получават с това и Божията синовност.

 

Сексуално насилие

Проблемът със сексуалното насилие засяга всички слоеве от населението и следователно може да бъде открит и в Новоапостолската църква. Сред членовете на църквата би могло да има както извършители, така и жертви. Предотвратяването на сексуално насилие е обществена отговорност, пред която е изправена и Новоапостолската църква. За целта има превантивни методи.

Защитата  и подкрепата на жертвите са от особена важност в Новоапостолската църква. Като част от плана за подкрепа, Новоапостолската църква създаде специализирани комитети, които да предлага помощ в случай на настъпил инцидент в църквата, но също така и съдейства в търсенето на помощ от съответните власти и специализирани институции.

 

Сексуални посегателства по време на грижата за душите

Сексуалните посегателства по време на грижата за душите - включително сексуален тормоз и сексуално насилие от страна на свещеници и служители на църквата - са престъпления и биват строго съдени и, ако подозрението бъде потвърдено, наказвани съгласно църковните разпоредби. Такива престъпления могат да засегнат жени и мъже от всички възрасти. Те нараняват личността и накърняват човешкото достойнство.

В отделните районни църкви са създадени така наречените комитети за проверка и консултация, които да разследват всички предполагаеми случаи. В съответствие с мисията си, църквата предлага грижа за душите както на жертви, така и на извършители и ги насочва към квалифицирани специалисти и институции.

 

Социална ангажираност

Новоапостолската църква e обвързана с Евангелието. Тя вижда своята задача между другото в „упражняване на любов към ближния”, която е от полза за хората като цяло. Социалният ангажимент се поема от многото помощници на доброволни начала от енориите, но също така и чрез оказване на материална помощ.

В рамките на своите възможности църквата планира, насърчава и подпомага благотворителни обществени  проекти и структури, както и помощни акции в целия свят, в определени случаи с хуманитарни организации.