енория-
и областно търсене

 

Новоапостолска църква от А до Я

Теория за еволюцията

В теорията за еволюцията Новоапостолската църква не вижда подходящо обяснение за сътворението, тъй като тази теория не включва Бог като Създател. От друга страна, тя не вижда противоречие между научните открития за еволюцията и твърденията в Библията.

Църквата съзнателно прави разлика между теорията за еволюцията и еволюцията. Теорията като наука описва законите, съгласно които протича еволюцията, но не дава обяснение относно причината за сътворението. Еволюцията, от друга страна - тоест по-нататъшното развитие на живата и нежива природа - се случва съгласно природните закони, дадени от Бог; тя не противоречи на твърденията от Светото Писание.

 

Трансплантация на органи

Трансплантацията включва заместване на болна тъкан или органи чрез прехвърлянето на здрава тъкан или органи от донор. От гледна точка на Новоапостолското вероизповедание, няма резерви спрямо трансплантацията на тъкан или органи от починали или живи донори. Трансплантацията няма ефект върху душата. Чрез нея не се пренасят никакви умствени или емоционални свойства от донора към реципиента.

 

Тайнства

Тайнства са основоположни Божии известия за милост. Чрез тези святи действия - които се извършват от хора на хора - Бог дарява на получателя спасение. Исус Христос е определил три тайнства: Свето Водно Кръщене, Свето Запечатване и Свето Причастие. „Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и тези три са съгласни” (1. Йоан 5, 7.8).

Децата също могат да получат трите тайнства.

 

Трансплантация

Трансплантацията включва заместване на болна тъкан или органи чрез прехвърлянето на здрава тъкан или органи от донор. От гледна точка на Новоапостолското вероизповедание, няма резерви спрямо трансплантацията на тъкан или органи от починали или живи донори. Трансплантацията няма ефект върху душата. Чрез нея не се пренасят никакви умствени или емоционални свойства от донора към реципиента.