енория-
и областно търсене

 

Новоапостолска църква от А до Я

Кръводаряване

От гледна точка на Новоапостолското изповедание, няма резерви спрямо преливането на кръв или кръвни продукти. Кръводаряването няма ефект върху душата. То не пренася никакви умствени или емоционални свойства от донора към реципиента.

 

Контрацепция

Църквата казва „да“ на живота. Планирането на семейството е решение на семейната двойка, но църквата отхвърля методите и средствата за контрол на раждаемостта, чийто основен ефект е премахването на оплодени яйцеклетки. Развитието на вече възникналият живот не трябва да бъде възпрепятствано.

 

Клониране | Изследване на стволови клетки

Новоапостолската църква се застъпва за научните изследвания в съответствие с божественото дело: напълнете земята и я покорете. Рамката на това дело е заложена в 10-те заповеди и в Евангелието на Исус и включва пълно уважение на човешкия живот в цялото му многообразие.

В случай на бързо развитие в биотехнологичната област могат да се дадат няколко основи относно вземането на решения в отделните области.

  • Създаването или използването на човешки ембриони за научни цели не се приема.
  • Производството на наследствено потомство (репродуктивно клониране) не се приема. Производството на наследствена тъкан за целите на лечението (терапевтично или изследователско клониране) също се отхвърля, ако за целта биват използвани ембриони.
  • Соматичната генна терапия е приета. Тук обаче медицинският риск е от особена важност. Намесата в генома на зародишните клетки, която има непредсказуемо въздействие върху бъдещите поколения, етично погледнато е безотговорна.

 

Конфирмация

Конфирмация (на латински „confirmatio“: ”подсилване, потвърждение”) е онова действие, носещо благословия, при което млади християни приемат върху себе си задълженията, които отговарящите за тяхното възпитание, представяйки ги, са приели при Светото Водно Кръщение и Светото Запечатване. Конфирмантите се задължават да бъдат верни на Бог и открито, пред енорията, се определят към новоапостолската вяра. От момента на Конфирмация те носят отговорността за верческия си живот пред Бог като вече „пълнолетни“ християни.

 

Кръст

Христовият кръст е знак за това, че Бог се помирява с прегрешилите хора. В античността смъртта на кръста била израз на поражение: позорен край на един презрян и отхвърлен от човешкото общество. При Исус обаче предполагаемото поражението е победа: Чрез смъртта на кръста Той извърши несравнимо изкупително дело.

„Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила” (1. Коринтяни 1 ,18).

 

Кръщение | Свето кръщение с вода

Чрез Светото Водно Кръщение отношението на човека към Бог коренно се променя. С измиването на първородния грях, кръстеният бива изведен от отдалечеността си от Бог: той достига Божията близост. Става християнин. Чрез своята вяра и изповядване на Христос, кръстеният става част от Христовата църква.

Даряването на Водното Кръщение е възможно и действащо във всички области на единната Църква на Христос. Водното Кръщение е първата крачка по пътя на пълното спасение. Навсякъде, където се извършва кръщаване с вода в името на Бога - Отец, Син и Свят Дух, кръщението е валидно. Така Водното Кръщение е поверено на църквата. Причината за това е в Божията воля за всеобщо спасение.